Lisää hakutuloksia...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Yleiset sopimusehdot

07142B2C-077D-4350-87EA-4177066FE3CACreated with sketchtool.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Lip-Lap Laituri Oy:n ja asiakkaan välisessä Lip-Lapin tuotteita koskevassa kaupassa.

Yleiset Sopimusehdot

Lip-Lap Laituri Oy

4/2016, Voimassa 29.4.2016 alkaen

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Lip-Lap Laituri Oy:n (jäljempänä Lip-Lap tai ”myyjä”) ja asiakkaan välisessä Lip-Lapin tuotteita (jäljempänä myös ”Tuote” tai Tuotteet”) koskevassa kaupassa. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan myös silloin, kun kaupan Tuotteesta tekee Lip-Lapin puolesta sen valtuuttama edustaja (agentti). Se, mitä jäljempänä on todettu Lip-Lapista, koskee soveltuvin osin myös edellä tarkoitettua edustajaa.

 

1. YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN PEREHTYMINEN JA NIIDEN HYVÄKSYMINEN

Nämä yleiset sopimusehdot julkaistaan Lip-Lapin Internet -sivulla osoitteessa www.lip-lap.fi ja ne luovutetaan asiakkaalle myös painettuna versiona. Vahvistaessaan hyväksyvänsä nämä yleiset sopimusehdot asiakas samalla vahvistaa sen, että hän on huolellisesti perehtynyt niihin.

 

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Sopimus Tuotteen kaupasta syntyy joko silloin, kun kumpikin osapuoli on allekirjoittanut tilaussopimuksen tai kun Lip-Lap on toimittanut asiakkaalle kirjallisen tilausvahvistuksen, jonka asiakas on ilmoittanut hyväksyvänsä.

 

3. TUOTTEEN TOIMITUS JA VAARANVASTUU

Tuote toimitetaan asiakkaalle tai rahdinkuljettajalle, ellei kirjallisesti toisin sovita, Ex Works -toimitusehdoin, eli vapaasti Lip-Lapin varastossa tai muussa Lip-Lapin myyntipaikassa.

Tilaussopimuksessa tai tilausvahvistuksessa ilmoitettu toimitusaika tarkoittaa, ellei kirjallisesti toisin sovita, ajankohtaa, jolloin Tuote on valmiina toimitettavaksi tai luovutettavaksi asiakkaalle Lip-Lapin varastossa tai muussa Lip-Lapin myyntipaikassa. Mikäli Lip-Lap huolehtii Tuotteen kuljetuksesta asiakkaalle, toimitusaika tarkoittaa ajankohtaa, jolloin Tuote on purettu kuljetuksesta asiakkaan osoittamaan paikkaan. Mikäli kauppaa koskevaan sopimukseen sisältyy myös asennus, toimitusaika tarkoittaa ajankohtaa, jolloin asennustyö on tehty.

Ilmoitettu toimitusaika on aina arvio, ja Lip-Lapilla on oikeus sitä yksipuolisesti muuttaa kohtuullisessa määrin mikäli tuotannolliset tai Lip-Lapista johtumattomat muut seikat sitä vaativat. Mikäli tällainen toimitusta viivästyttävä seikka ilmaantuu, Lip-Lap ilmoittaa siitä viipymättä asiakkaalle.

Vaaranvastuu siitä, että Tuote huonontuu, katoaa tai tuhoutuu, siirtyy Lip-Lapilta asiakkaalle Tuotteen toimituksen yhteydessä. Mikäli Lip-Lap huolehtii Tuotteen kuljetuksesta asiakkaalle, vaaranvastuu siirtyy Lip-Lapilta asiakkaalle silloin, kun Tuote on purettu kuljetuksesta asiakkaan osoittamaan paikkaan. Mikäli asiakas järjestää Tuotteen kuljetuksen käyttämällä rahdinkuljettajaa, Lip-Lap ei vastaa kuljetuksen aikana mahdollisesti aiheutuvasta vahingoista, vaan niistä vaatimukset tulee osoittaa rahdinkuljettajalle.

 

4. TUOTTEEN TARKASTAMINEN

Vastaanottaessaan Tuotteen asiakkaan tulee tarkistaa, että Tuote vastaa tilaussopimuksessa tai tilausvahvistuksessa esitettyä. Mikäli Tuote ei vastaa tilaussopimuksessa tai tilausvahvistuksessa esitettyä, tulee asiakkaan ilmoittaa tästä seitsemän (7) päivän kuluessa Lip-Lapille ja yksilöidä Tuotteessa mahdollisesti oleva vika tai puute. Piilevän virheen osalta asiakkaan tulee ilmoittaa virheestä seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun hän on havainnut tai hänen olisi pitänyt havaita virhe. Ellei Lip-Lap saa asiakkaalta edellä tarkoitettua ilmoitusta sanotussa ajassa, katsotaan asiakkaan hyväksyneen toimituksen.

Vaikka asiakas reklamoi Tuotteesta, on lasku maksettava virheettömiltä osin eräpäivään mennessä.

 

5. OMISTUKSENPIDÄTYSEHTO

Tuote on Lip-Lapin omaisuutta, kunnes koko kauppahinta mahdollisine viivästyskorkoineen on maksettu. Asiakkaalla ei siten ole oikeutta ennen kuin kauppahinta on kokonaan maksettu luovuttaa Tuotetta edelleen eikä käyttää tai säilyttää sitä niin, että sen arvo alenee.

 

6. TUOTTEEN HINTA JA MAKSU

Kuluttajalle ilmoitettu hinta sisältää arvonlisäveron. Yritykselle hinta voidaan ilmoittaa joko arvonlisäverollisena tai arvonlisäverottomana (alv 0 %). Mikäli tilaussopimuksessa tai tilausvahvistuksessa ei erikseen mainita, Tuotteen hintaan ei sisälly pakkaamisesta, kuljetuksesta, vakuutuksesta, asentamisesta tai kokoonpanosta aiheutuvia kustannuksia, vaan niistä vastaa asiakas itse.

Tuotteen maksu tapahtuu joko käteismaksulla tai, jos niin on sovittu, laskua vastaan. Käteismaksu tarkoittaa maksua rahalla tai Lip-Lapin hyväksymillä pankki-/luottokorteilla. Mikäli muusta maksuajasta ei ole sovittu, laskua vastaan maksettaessa maksuaika on seitsemän (7) päivää netto. Mikäli maksu tapahtuu laskua vastaan, Lip-Lap tarkastaa asiakkaan luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:ltä ja veloittaa laskun käsittelykulut voimassa olevan hinnaston mukaan.

 

7. SEURAAMUKSET MAKSUN VIIVÄSTYMISESTÄ TAI LAIMINLYÖNNISTÄ

Maksun viivästyessä asiakas on velvollinen maksamaan vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) mukaisesti. Maksun ollessa viivästyneenä myyjällä on oikeus keskeyttää toimitus tai asennustyö.

Mikäli asiakas ei ole suorittanut maksua eräpäivään mennessä ja maksu on ollut viivästyneenä yli 14 vuorokautta vielä asiakkaalle lähetetyn purku-uhkaisen maksuvaatimuksenkin jälkeen, myyjällä on oikeus pitää viivästystä olennaisena sopimusrikkomuksena ja myyjällä on silloin halutessaan oikeus purkaa kauppa. Kaupan purkauduttua myyjällä on oikeus noutaa Tuote takaisin riippumatta sen sijaintipaikasta. Myyjällä on edellä mainittu oikeus siinäkin tapauksessa, että Tuote on asennettu kohteeseen tai liitetty muuhun tuotteeseen.

Asiakas on velvollinen korvaamaan kaiken sen vahingon, joka myyjälle aiheutuu kaupan purkamisen johdosta.

 

8. TUOTEINFORMAATIO

Koska Lip-Lap kehittää jatkuvasti Tuotteitaan, niiden mallit, mitat ja ominaisuudet saattavat muuttua. Tämän vuoksi Lip-Lapin esitteissä ja Internet -sivulla annettu tuoteinformaatio on vain ohjeellista. Lip-Lap on sidottu vain siihen tuoteinformaatioon, joka on nimenomaisesti mainittu tilaussopimuksessa tai tilausvahvistuksessa. Asiakas hyväksyy sen, että ne Lip-Lapin Tuotteet, jotka valmistetaan käsityönä, voivat poiketa vähäisessä määrin (enintään 5 %) annetuista tai sovituista mitoista. Sellaiset poikkeamat, joilla ei ole merkitystä Tuotteen käytettävyyden, rakenteellisen lujuuden tai kestävyyden kannalta, eivät tee Tuotteesta virheellistä tai muodosta virhettä Lip-Lapin toimituksessa.

 

9. TAKUU

Lip-Lap antaa itse valmistamilleen Tuotteille, mikäli tilaussopimuksessa tai tilausvahvistuksessa ei toisin mainita, viiden (5) vuoden materiaalitakuun seuraavin ehdoin:

• Takuuaika alkaa Tuotteen toimituspäivästä.
• Takuu koskee vain sellaisia takuun piiriin kuuluvia vikoja, jotka ilmoitetaan Lip-Lapille kirjallisesti takuun voimassaoloaikana.
• Takuu koskee vain sellaisia Tuotteita, joiden kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.
• Takuu ei ole voimassa EU-alueen ulkopuolella.
• Takuu ei koske vikoja, jotka johtuvat Tuotteen normaalista kulumisesta, asiakkaan tai Tuotteen käyttäjän laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta, Tuotteen asentamisesta, kokoonpanosta, käytöstä, hoidosta tai säilytyksestä annettujen ohjeiden (joko suullisten tai kirjallisten) noudattamatta jättämisestä, Tuotteiden muuttamisesta tai korjaamisesta ilman Lip-Lapin antamia ohjeita, eikä myöskään vikoja, jotka johtuvat asiakkaan toimittamasta Tuotetta koskevasta virheellisestä tai puutteellisesta suunnitelmasta tai spesifikaatiosta.
• Takuu ei myöskään koske Tuotteen vaurioita, jotka ovat aiheutuneet myrskystä, korkeasta aallokosta, vedenkorkeuden vaihtelusta, jäiden liikkumisesta tai muusta ulkopuolisesta tekijästä.
• Takuu ei kata kosmeettisia vikoja tai vahinkoja, joilla ei ole merkitystä Tuotteen käytettävyyden, rakenteellisen lujuuden tai kestävyyden kannalta.
• Lip-Lapin tulee kohtuullisen ajan kuluessa takuuseen perustuvan vaatimuksen vastaanottamisesta korjata tai korvata takuun piiriin kuuluva vika. Lip-Lapilla on oikeus yksipuolisesti päättää siitä, korjaako se vian vai korvaako se sen toisen vastaavan Tuotteen luovuttamisella tai rahakorvauksella, joka vastaa vian aiheuttamaa Tuotteen arvon alentumista.
• Lip-Lapin edustajalla, joka myy Lip-Lapin Tuotteita Lip-Lapin lukuun, ei ole oikeutta itsenäisesti muuttaa edellä mainittuja takuuehtoja tai suorittaa takuuseen liittyviä toimenpiteitä, vaan ne edellyttävät aina Lip-Lapin kirjallista vahvistusta.

 

10. VASTUUNRAJOITUKSET

Asiakas on itse vastuussa Tuotteen valitsemisesta ja sen soveltumisesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Siinäkin tapauksessa, että Lip-Lap on suositellut asiakkaalle tiettyä Tuotetta, vastuu sen soveltumisesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen on asiakkaalla. Lip-Lap ei myöskään vastaa siitä, että asiakkaan antamat mitat tai muut Tuotetta koskevat määritykset ovat oikeita ja tarkoitukseensa soveltuvia, ellei kirjallisesti ole sovittu siitä, että Lip-Lap tarkistaa ne.

Lip-Lap ei ole vastuussa Tuotteelle aiheutuneesta vahingoista, joka on johtunut myrskystä, korkeasta aallokosta, vedenkorkeuden vaihtelusta, jäiden liikkumisesta tai muusta ulkopuolisesta tekijästä. Lip-Lap ei myöskään vastaa Tuotteelle aiheutuneesta vahingosta, joka johtuu asiakkaan tai Tuotteen käyttäjän laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta, Tuotteen asentamisesta, kokoonpanosta, käytöstä, hoidosta tai säilytyksestä annettujen ohjeiden (joko suullisten tai kirjallisten) noudattamatta jättämisestä, Tuotteiden muuttamisesta tai korjaamisesta ilman Lip-Lapin antamia ohjeita, eikä myöskään vikoja, jotka johtuvat asiakkaan toimittamasta Tuotetta koskevasta virheellisestä tai puutteellisesta suunnitelmasta tai spesifikaatiosta.

Lip-Lap ei missään olosuhteissa vastaa Tuotteen käytöstä mahdollisesti aiheutuneista henkilövahingoista tai vahingoista muulle omaisuudelle, ellei tuotevastuulain (694/1990) pakottavista säännöksistä muuta johdu. Lip-Lap Laituri Oy:n tähän sopimukseen perustuva korvausvastuu rajoittuu aina joka tapauksessa enintään asiakkaan kyseisen tilauksen perusteella Lip-Lap Laituri Oy:lle maksamaan rahamäärään.

Mikäli asiakas tilaa Tuotteen omalla spesifikaatiollaan, asiakas vastaa siitä, että ne ovat Tuotteen käyttömaassa voimassa olevien viranomaismääräysten ja standardien mukaisia.

 

11. ASIAKKAAN VASTUU LISÄÄNTYNEISTÄ ASENNUSKUSTANNUKSISTA

Silloin, kun kauppaa koskevaan sopimukseen sisältyy Tuotteen asennus paikalleen, asennuksen hinta sekä arvioitu asennusaika annetaan sen lähtökohdan pohjalta, että asennuspaikka vastaa ominaisuuksiltaan ja olosuhteiltaan asiakkaan antamia tietoja ja että asennus voidaan toteuttaa normaaleissa luonnonolosuhteissa. Mikäli asennustyö vaikeutuu tai pitkittyy olennaisesti johtuen asiakkaan antamista virheellisistä tiedoista tai poikkeuksellisista luonnonolosuhteista taikka muusta odottamattomasta ja yllättävästä seikasta, Lip-Lapilla on oikeus laskuttaa asiakkaalta lisääntyneet asennuskustannukset.

 

12. YLIVOIMAINEN ESTE

Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa velvoitteidensa täyttämättä jättämisestä tai velvoitteiden täyttämisen myöhästymisestä, mikäli se johtuu ennalta arvaamattomasta ja osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa (force majeure). Osapuolen, jonka suoritus estyy tai viivästyy ylivoimaisen esteen vuoksi, on kirjallisesti ilmoitettava toiselle osapuolelle ylivoimaisesta esteestä, samoin kuin esteen lakkaamisesta niin pian kuin mahdollista sekä suoritettava kohtuulliset toimenpiteet lievittääkseen ylivoimaisesta esteestä toiselle osapuolelle aiheutuvia menetyksiä. Lip-Lapilla on oikeus peruuttaa välittömästi ja ilman korvausvastuuta Tuotteen tilaus, mikäli ylivoimaisesta esteestä johtuva suorituksen täyttämättä jääminen tai viivästys jatkuu yli kuusikymmentä (60) päivää.

 

13. REFERENSSIKÄYTTÖ

Lip-Lapilla on oikeus käyttää asiakkaan tietoja referenssitarkoituksessa (mm. valokuvia ilman osoitetietoja), mikäli asiakas ei sitä nimenomaisesti kiellä. Kohdevierailu referenssitarkoituksessa edellyttää aina asiakkaan antamaa nimenomaista lupaa.

 

14. RIITOJEN RATKAISU

Lip-Lapin ja asiakkaan välisestä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiehen määrää, mikäli osapuolet eivät sovi hänen valinnastaan, edellä mainittu lautakunta. Välimiesmenettely tapahtuu suomenkielellä ja välimiesmenettelyn paikkana on Helsinki.

Kuluttajalla on kuitenkin edellä sanotusta poiketen aina oikeus vaatia, että edellä mainitut riitaisuudet ratkaistaan yleisessä alioikeudessa. Kuluttajalla on lisäksi oikeus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan arvioitavaksi (lisätietoja: www.kuluttajaneuvonta.fiwww.kuluttajariita.fi ja Verkkovälitteinen riidanratkaisu).

 

15. MUUT EHDOT

Muutokset Lip-Lapin ja asiakkaan välisiin sopimuksiin tulee tehdä kirjallisesti ja molempien osapuolten on ne allekirjoitettava.

Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa tai siirtää Lip-Lapin ja asiakkaan välisestä sopimuksesta johtuvia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman Lip-Lapin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Lip-Lapilla on oikeus siirtää sen ja asiakkaan välinen osamaksu- tai luottosopimus rahoitusyhtiölle.

Lip-Lapilla on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja. Yleisiä sopimusehtoja kuitenkin sovelletaan kuhunkin sopimukseen sen sisältöisinä kuin ne ovat olleet voimassa sopimuksen syntymisen ajankohtana.

Miksi valita Lip-Lap?

Asiakkaiden arvostama:

Kun tarvitset apua, ota yhteyttä